Obvestilo o spremembi skupnega stevila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi 126. clena Zakona o trgu financnih instrumentov druzba TAB-SYSTEMS, tehnoloske resitve, d.d., Kranjska cesta 14, 4202 Naklo z maticno stevilko 2305798000 (v nadaljevanju: TAB-SYSTEMS, tehnoloske resitve, d.d. ali druzba), objavlja naslednje obvestilo:

Zaradi povecanja osnovnega kapitala druzbe za 350.000 EUR z izdajo 350.000 novih imenskih navadnih delnic z oznako TASR, skladno s sklepi skupscine z dne 23.6.2009 in vpisa tako izdanih 350.000 novih delnic druzbe TASR v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev – KDD d.d. dne 16.11.2009, se je povecalo skupno stevilo delnic druzbe z glasovalno pravico. Druzba ima po izvedeni omenjeni dokapitalizaciji izdanih skupno 1.200.000 navadnih imenskih delnic TASR z glasovalno pravico in 1.200.000 EUR osnovnega kapitala druzbe.

To obvestilo bo od 17.11.2009 dalje za obdobje najmanj 5 let objavljeno na spletni strani druzbe www.tab-systems.com.

Uprava druzbe

Comments are closed.

Scroll to Top